1. Opening

De voorzitter Patrick de Smit opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Deze avond worden er opnames gemaakt zodat men dit op een later tijdstip alsnog kan bekijken. Hiervoor is geen bezwaar.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen stukken binnengekomen. Patrick geeft een korte samenvatting van de punten die naar aanleiding van het kernbezoek vorig jaar nog niet adequaat zijn afgehandeld. Op de Bredestraat komend uit de richting van het centrum staat een blauw gebodsbord verplichte rijrichting. Het is niet toegestaan om daar linksaf te slaan naar het paadje richting het industrieterrein, komen vanaf de rotonde mag men daar wel rechtsaf inslaan. Het levert gevaarlijke situaties op en zal met de betreffende ambtenaar ter plaatse worden bekeken. Dit aandachtspunt staat al sinds 2019.  De verkeerssituatie op het Ledelplein zorgt nog steeds voor veel verwarring, een beloofde uitleg in het advertentieblad is uitgebleven. Verkeer komend van de Markt, uit de parkeerhavens op het Ledelplein en uit de Schouwburgstraat heeft voorrang. De weg/parkeerterrein sluit aan met een gelijkwaardige kruising er zit geen hoogteverschil in en dus heeft al het van rechts komend verkeer voorrang. De Markt is eenrichtingsverkeer, maar wordt bewust of onbewust genegeerd.

Het voetpad langs de Tragel dat uitkomt in de Mr. Risseeuwstraat heeft geen bescherming voor kinderen. De heg is vrij hoog en automobilisten kunnen niet zien dat er kinderen via dat pad aankomen. Eind 2022 (zoals het zich nu laat aanzien) zal gestart worden met de bouw van het Burchtkwartier. Er is aandacht voor verpauperde panden, maar het ontbreekt aan regelgeving om krachtig te kunnen optreden hiertegen. Aan de prullenbakken in de Burchtstraat zijn peukenkokers bevestigt, jammer dat er dan toch nog op nog geen meter  afstand de grond bezaaid ligt met peuken. Ook ondernemers zouden wat meer zorg kunnen dragen voor de openbare ruimte voor hun pand. Het ontbreken van een “Dorpshuisfunctie” na het verdwijnen van de Hoekzak blijft een pijnpunt, temeer daar in alle kernen wel een Dorpshuis/MFC is/wordt gerealiseerd. Wij blijven hiervoor strijden! De volkstuintjes aan de Veerhoekpolder kennen een lange geschiedenis. Oorspronkelijk was dit landbouwgrond, maar de volkstuintjes werden 75 jaar gedoogd. Door een omwonende is bezwaar gemaakt, inmiddels heeft de gemeente de bestemming aangepast en is gebruik van de grond gelegaliseerd. Echter omwonende maakt nu weer bezwaar tegen de kleine schuurtjes die op de tuintjes staan. Dit was mogelijk door onzorgvuldig handelen bij legalisatie van alleen de grond. Er moet nu nog een omgevingsvergunning komen, deze procedure kan enige tijd duren. Inmiddels is dit besproken in het college van B&W en wil men legalisatie van de bouwwerken bespreekbaar maken, eventueel ook voor andere locaties.

 1. Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 11-02-2020 en Kernbezoek 06-09-2021

Deze verslagen liggen vooraan in de aula van het Zwincollege zaal ter inzage en zijn ook beschikbaar op onze website.

 1. Jaarverslag secretaris

Secretaris, Truus van den Boogaard heeft stemproblemen dus Nicole Riemens leest het jaarverslag 2020-2021 voor. Het secretarieel jaarverslag is ook na te lezen op de website.

 1. Mutaties bestuursleden, voordracht kandidaat-bestuursleden.

Toegetreden in 2021: Peter Seen

2022: Bob Dierkx verlaat nu definitief de Stadsraad Oostburg en schenkt een voorzittershamer aan Patrick de Smit.

 1. Financieel jaarverslag.

Penningmeester Nicole Riemens geeft toelichting op het financieel jaarverslag over 2020-2021. De begrotingen van de Stadsraad en Leefbaarheid activiteiten voor 2020 zijn doorgesproken.

a. Kascommissie

Deze bestaat uit Mw. Maureen de Rijcke en Mw. Marieke Tur. Zij hebben de financiële stukken en bankafschriften gecontroleerd en in orde bevonden. Alles zag er keurig uit, verzoekt tot het geven van decharge.

b. Benoemen nieuwe lid kascommissie

Maureen de Rijcke treed af, Marieke Tur blijft aan. Op een oproep aan de aanwezigen voor een nieuw lid van de kascommissie werd door Ko van de Bossche positief gereageerd.

 1. Aandachtgebieden van de Stadsraad Oostburg.

Als gevolg van de Corona pandemie was samenkomen een probleem echter door het digitaal vergaderen konden wij toch deelnemen aan overleggen die voor onze woonplaats van belang zijn:

 • Vitaal West Zeeuws Vlaanderen
 • Ontwikkeling Regiopark (Euregiotuinen)
 • Zonnepark Oostburg
 • Werkgroep Burgers aan Zet (implementatie burgerparticipatie gemeente Sluis)
 • Het verdwijnen van de kringloopwinkel en kunnen we dit weer oppakken in een andere vorm.
 • Het digitaliseren van de Historische Stadswandeling met oude foto’s en verhalen zodat dit geborgd blijft via een QR-code wandeling.
 • Realisatie van een zgn. witte anjer perkje ter waardering van de veteranen in de gemeente.
 • Inzet en hulp bij de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.
 • Huisvesting van verenigingen in de nieuwe locatie van BodyLine (FITR).
 • Tijdelijke huisvesting van de seniorensoos in de Drieklank.
 • Overleg met de ondernemersvereniging Oostburg (VBCE) staat gepland op 10 mei 2022
 1. Presentatie “Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen”.

Vertegenwoordigers van Zorgsaam (Johan de Feijter) en gemeente Sluis (Jeroen Koppert) verzorgen de presentatie en geven toelichting op vragen vanuit de zaal. Een zeer uitgebreide presentatie met veel informatie die  misschien wel te veel informatie gaf, het is dan ook een enorm project.

 1. Vragen van de inwoners

De situatie rondom de volkstuintjes aan de Veerhoekpolder houdt de gemoederen bezig. Wethouder Ploegaert zegt toe dat dit alsnog geregeld gaat worden en er zal niet gehandhaafd worden met dwangsommen.

Op de vraag of de Stadsraad oostburg betrokken is geweest bij de gesprekken over het zonnepark, kon positief geantwoord worden. De Stadsraad heeft in de beginfase deelgenomen aan de in verband met corona digitale bijeenkomst.

 1. Sluiting

De vergadering wordt gesloten en onder het genot van een drankje wordt er nog nagepraat.