Verslag Publieksbijeenkomst Stadsraad Oostburg 17-10-2017

 1. Welkom

De voorzitter Bob Dierkx opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor burgmeester Mevr. Marga Vermue die aansluitend zich uitgebreid voorstelt aan publiek.

 

 1. Presentatie vernieuwde stadsraad

Alle leden van de stadsraad presenteren zich persoonlijk en vertellen iets over hun achtergrond. De voorzitter deelt mede dat Lau Polfliet (Penningmeester) helaas in verband met ziekte afwezig is

 

 1. Financiën en benoeming kascontrolecommissie

De voorzitter geeft uitleg over de financiën van de Stadsraad en op welke wijze met subsidies moet worden omgegaan. Er zijn twee personen nodig om een kascontrolecommissie te vormen, Jan Schaalje en Leo Fokke stellen zich beschikbaar en worden benoemd.

 

 1. Waar wil de stadsraad zich voor inzetten

Wat is en doet een Stadsraad?

Stadsraad Oostburg bestaat net als andere stads- en dorpsraden uit een groep onbetaalde vrijwilligers, die zich inzet voor de collectieve belangen van de inwoners van de Eenhoornstad.

Inwoners kunnen met hun ideeën of problemen terecht bij het inloopspreekuur voorafgaand aan de reguliere vergadering. De data en plaats van deze vergaderingen vindt u op website en facebookpagina van de stadsraad. U kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken.

Verder wordt u in de loop van 2018 op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief van de stadsraad, ter vervanging de huidige Nieuwsbrief Aantrekkelijk Oostburg. We zoeken nog mensen die daarvoor in de redactiecommissie willen plaatsnemen.

De stadsraad is een intermediair tussen burgers en het gemeentebestuur. Let wel; De stadsraad behartigt de belangen van de inwoners bij de gemeente. Niet andersom.

In het recente verleden leidde dit o.a. tot aanpassing van de herinrichting van het centrum en overleg over onderhoud en renovatie van verpauperde panden.

Doel is de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners te bevorderen door het onderhouden van goede contacten met het gemeentebestuur en door gevraagd, maar ook ongevraagd dit bestuur van advies te dienen.

Taken en verantwoordelijkheden van dorps- en stadsraden zijn vastgelegd in een convenant en bijbehorend huishoudelijk reglement opgesteld door de gemeente. Dit convenant geeft regels over de wederzijdse contacten, de contactmomenten de advisering over gerichte beleidsthema’s en het 2-jaarlijkse kernbezoek van het college alsmede het  voorafgaande overleg met de desbetreffende stads- of dorpsraad. Tevens is de verplichting voor stads- en dorpsraden opgenomen om jaarlijks tijdens een Algemene Vergadering verantwoording aan de inwoners af te leggen over wat er het voorbije jaar inhoudelijk is gepresteerd en de financiële verantwoording daarvan. Begin 2018 zult u daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Wij willen graag van u horen welke onderwerpen u van zodanig belang vindt, dat wij er mee aan de slag moeten. De eventuele financiële consequenties kunnen wij dan nog in de begroting 2018, of daarop volgende jaren opnemen als  basis voor de subsidieaanvragen aan de gemeente.

De gemeente Sluis geeft ons per jaar een standaardsubsidie van € 1.000,– bedoeld ter dekking van de vergaderkosten van de stadsraad. Als stadsraad hebben wij geen middelen om  activiteiten te organiseren. Hiervoor zijn subsidieaanvragen nodig waarover de gemeente zal beslissen. Zo is dat gelukt met het realiseren van de vrij toegankelijke Jeu de Boules baan achter de Burgemeester Callenfelsstraat. Ook bedrijven en particulieren kunnen door sponsoring bijdragen aan de financiering van activiteiten.

Een subsidiabele activiteit is b.v. Koningsdag. Vroeger werd deze dag georganiseerd door het Oostburgse Oranjecomité dat helaas enkele jaren geleden ter ziele is gegaan. De stadsraad heeft toen besloten de organisatie  voorlopig op zich te nemen. De gemeente vindt dit een belangrijk evenement en stelt daarvoor jaarlijks € 1.000,— beschikbaar, terwijl ook de Oostburgse ondernemers bijdragen door sponsoring.

Bij nieuwe initiatieven zal de gemeente a.d.h.v. een op te stellen begroting bepalen of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan.

Vanavond kunt u aangeven wat u belangrijk vindt, maar ook of u zich willen inzetten voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten.

Wilt u meewerken als vrijwilliger om de leefbaarheid in Oostburg en het welzijn van haar inwoners te verbeteren, dan kunt u zich daarvoor altijd bij de secretaris aanmelden ook ná deze bijeenkomst.

 

 1. Discussie onder leiding van Guus Langeraert

Het woord is aan de bezoekers. Guus Langeraert fungeert als gespreksleider.

Een ieder kan vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

 • Leo Fokke: stelt dat in tegenstelling tot andere kernen in Oostburg niet gebouwd wordt, geen bouwgrond te koop is en ook de huurmogelijkheden summier zijn. Er zijn veel vacatures, geen personeel, maar die vacatures zullen niet gevuld kunnen worden als het personeel niet kan wonen hier. Dit is eigenlijk geen zaak voor de Stadsraad, maar voor de gemeente Sluis. Namens de gemeente is ook wethouder Chris van de Vijver aanwezig en zij antwoordt hierop.
 • Walter de Milliano: Benadrukt de bijzondere band die de gemeente Sluis heeft met de hoofdstad Amsterdam. Het zou wenselijk zijn om het teveel aan toeristen (koffertjes) deze kant op te halen. Dat moet voor de gemeente Sluis door de speciale verbondenheid, toch mogelijk zijn. Dit is een actie die door de gemeente geïnitieerd moet worden.
 • Tineke Eversdijk: vraagt aandacht voor de speeltuintjes bij de Melkweg/Poolster/Ceres. Er zijn amper toestellen op geplaatst en worden zeer slecht onderhouden. Meldingen aan de gemeente over vervuiling worden niet opgepakt. Er is slechte communicatie tussen de gemeente en de woningbouw, men verwijst naar elkaar.

Marieke Tur geeft antwoord en belooft contact en controle. Actiepunt: PB01

 • Rob de Witte: Op de splitsing Burg. Van Houtestraat/Langestraat is een zebrapad aangelegd. Deze komt op een vreemde manier uit bij obstakels, waardoor fietsers over het trottoir rijden om deze te ontwijken. Een bijzondere gevaarlijke situatie. Er zijn nog meerdere zebrapaden die naar zijn mening verkeerd liggen. Chris van de Vijver reageert hierop en noteert dit. Verzoek om dit nogmaals te melden bij de gemeente en ook cc aan de Stadsraad, zodat dit ter bewaking van de afhandeling gevolgd kan worden.

Actiepunt: PB02

 • Bianca Bonte: mist historie van Oostburg, oude gebouwen en hun historische functie zijn niet meer herkenbaar. Suggestie om bij deze gebouwen borden te plaatsen met foto’s en uitleg om toeristen te informeren over de geschiedenis van Oostburg. Guus reageert dat dergelijke borden gevoelig zijn voor vandalisme. Er bestaat een methode met zgn. kleine vierkante schildjes met QR-code, die in combinatie met een smartphone alle informatie op het scherm weergeeft. Ook zou het een mogelijkheid zijn om hier een boekje van te maken. Guus geeft aan dat er in het verleden rondleidingen zijn (geweest) in en rond Oostburg. Guus stelt zich beschikbaar om deze “Eenhoornwandeling” te organiseren. Wellicht is er een mogelijkheid in verband met continuïteit om nog enkele Oostburgse stadsgidsen op te leiden. Burgemeester Marga Vermue wil graag gebruik maken van het aanbod van Guus en samen met de leden van de Stadsraad deze Eenhoornwandeling doen.

 

 • Bob Dierkx: MFC staat voor Multi Functioneel Centrum. De nieuwbouw school aan de Langestraat draagt weliswaar deze naam maar is de huisvesting van scholen, kinderopvang en nog enkele disciplines kind gerelateerd. Er is in Oostburg gebrek aan een gemeenschapsruimte zoals die in meerdere kernen wel aanwezig is, zoals voorheen de Hoekzak. Veel van de toen bestaande functionaliteiten, die veelal kern overstijgend konden worden gekwalificeerd, zijn verdwenen. Begeleiding door de gemeente bij het vinden van andere geschikte locaties was, óf niet aanwezig, óf slechts summier. Voor de ontmoetingsfunctie (dorpshuis) is niets in de plaats gekomen. Jan Schaalje geeft als zijn mening dat de verenigingen die nu elders een plek hebben gevonden, hier vaak voordeliger terecht kunnen dan de gemeente kan Hij is van mening dat de naam MFC wel van toepassing is omdat er meerdere functionaliteiten in één gebouw gehuisvest zijn. Actiepunt: PB03

 

 • Anita Beekers: houdt een pleidooi voor de noodzaak van een gezamenlijk ontmoetingscentrum voor sociale en culturele activiteiten. De diversiteit aan groepen versterkt elkaar en draagt bij aan continuïteit. Bob Dierkx antwoordt dat de stadsraad het gemis aan een ontmoetings-/gemeenschapscentrum onder de aandacht zal brengen bij het College en de gemeenteraad. Actiepunt: PB04

 

 • Erik van de Heuvel: is organisator van de Mini-Roparun. Hij ervaart weinig contact en samenwerking van andere verenigingen en organisaties bij diverse evenementen. Evert Hermans geeft aan dat de Stadsraad momenteel werkt aan het gezamenlijk organiseren van een contactdag. Een inventarisatie van de betreffende verenigingen/organisaties zal worden gemaakt, wellicht dat de Digitale Sociale Kaart gemeente Sluis die 18 oktober a.s. gelanceerd wordt daar een goed hulpmiddel in kan zijn. Een goede vulling hiervan door de verenigingen/organisaties is dan een vereiste. Dit actiepunt is al in behandeling op het reguliere overleg van de Stadsraad Oostburg.

 

 • Conny Almekinders: Vraagt of er ook samenwerking is van de Stadsraad met de ondernemers. Bob Dierkx antwoord dat er afspraken lopen met het bestuur van de ondernemers vereniging om rond de tafel te zitten. Geeft tevens aan om de mogelijkheid te bekijken om het oorlogsmuseum Switchback wat nu tijdelijk gesloten is weer te heropenen. Actiepunt: PB05

 

 • Peter Quaak: Nu hier als toerist, maar als oud Oostburger begaan met burgerzaken, doelt op het belang van een goede samenwerking en wederzijds begrip tussen burger en Gemeente. Hij waarschuwt de Stadsraad er wel voor om niet de taak van loket van de Gemeente te worden. Bob Dierkx geeft aan dat dit zeker niet de bedoeling is. De burger blijft aan zet, de Stadsraad kan daarbij behulpzaam zijn.

 

 • Enny de Bruin: Wanneer er gemaaid wordt door Gemeente blijft gras in klonten liggen. Ligt er papier tussen, wordt er overheen gemaaid en vervolgens ligt heel het gras bezaaid met snippers, dit is ontsierend. Marieke Tur (werkgroep Groen) neemt dit op. Actiepunt: PB06

 

 • Lieve van Hee: De hoeveelheid groen die aangeplant is na de reconstructie van het centrum valt haar enorm tegen ten opzichte van de gepresenteerde plannen. Tevens vind ze dat de overkapping van de winkelpanden (Burchtstraat) erg vuil zijn wat mede door de leegstand een zeer troosteloze aanblik is. Zij vraagt of de Stadsraad hier aandacht aan kan besteden. Actiepunt: PB07

 

 • Mevrouw van Delft, Houtestraat : heeft erg veel last van luis in de bomen, dit diverse malen gemeld bij de Gemeente. Tot drie keer toe geen antwoord ontvangen. Dit ontlokt de discussie over het klachten loket, wordt hier nauwgezet mee omgegaan? Chris van de Vijver legt uit. Is op de website van de Gemeente mogelijk “Melding openbare ruimte” in te vullen. Truus van den Boogaard antwoord dat er een mogelijkheid moet zijn om over een melding waar niet adequaat op wordt gereageerd een klacht in te dienen bij bijv. een klachtendesk. Het is nu niet duidelijk hoe dit proces bij de Gemeente Sluis is ingericht en Truus van den Boogaard gaat dit uitzoeken. Actiepunt: PB08

 

 • Walter de Milliano sluit af met een aantal opmerkingen die als hoofdzaak bevatten dat de Gemeente zich een doel moet stellen die saamhorigheid tussen organisatoren, bewoners en de Gemeente bevordert.

Guus Langeraert sluit agenda punt 6 af met dank aan het publiek voor deze nuttige vraagstelling en discussie.

 

 1. Intermezzo

Een aansprekende voorstelling van Kolonel Ledel in passend tenue. Deze voerde in 1830 het bevel over West Zeeuws Vlaanderen en verdedigde Oostburg tegen de opstandige Belgen. Op humoristisch manier riep Kolonel Ledel de Oostburgernaren op zich in te zetten voor hun stad.

 

 1. Conclusies

Bob Dierkx geeft aan dat het een zeer interessante avond was met een verscheidenheid aan onderwerpen. De Stadsraad Oostburg gaat met de besproken onderwerpen aan de slag.

 

 1. Algemene rondvraag

Er worden geen nieuwe onderwerpen naar voren gebracht. Op de vraag of er van deze bijeenkomst een verslag wordt opgemaakt wordt positief geantwoord. De aanwezigen die hun email adres hebben achtergelaten ontvangen dit per mail, het verslag zal ook gepubliceerd worden op de website van de Stadsraad.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst met dank aan het publiek en de uitnodiging nog wat na te praten onder genot van een hapje en een drankje.