Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering SRO 12-02-2018

Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 12 februari 2018

 

 1. Opening

De voorzitter Bob Dierkx opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder wethouder Chris van de Vijver en Marcel de Paauw beleidsadviseur Gemeente Sluis.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter deelt mede dat Ko van de Bosse en Nicole Riemens helaas niet aanwezig zijn. Er zijn geen stukken binnengekomen. Enkele e-mails met vragen en suggesties, welke behandeld zullen worden bij punt 9.

 

 1. Notulen Publieke bijeenkomst 17-10-2017

Deze notulen liggen in de zaal ter inzage.

 

 1. Jaarverslag secretaris

Secretaris, Truus van den Boogaard leest het jaarverslag voor. Het secretarieel jaarverslag is ook na te lezen op de website.

 

 1. Financieel jaarverslag

Penningmeester Lau Polfliet geeft uitleg over de financiële situatie die de nieuw aangetreden Stadsraad Oostburg aantrof. De uitgaven in 2017 waren te hoog, mede door de publieke kennismakingsbijeenkomst en geen extra leefbaarheidsubsidies van de Gemeente Sluis omdat de aanvraagtermijn bij aanvang van de Stadsraad hiervoor al was verstreken. Extra inkomsten door sponsoring en tegoeden van derden hebben uiteindelijk toch een positief resultaat opgeleverd voor 2017. De begrotingen Stadsraad, Koningsdag en Leefbaarheidactiviteiten voor 2018 zijn doorgesproken.

 1. Kascommissie

Deze bestaat uit Dhr. Leo Fokke en Dhr. Jan Schaalje. Zij hebben de financiële stukken en bankafschriften gecontroleerd en in orde bevonden. Alles zag er keurig uit, zij geven decharge. De Kascommissie adviseert ter vermindering van uitgaven de niet rendabele spaarrekening op te heffen.

 1. Benoemen nieuwe lid kascommissie

Jan Schaalje treedt af, Leo Fokke blijft aan. Op een oproep aan de aanwezigen voor een nieuw lid van de kascommissie werd door Ilonka Boogaard positief gereageeerd.

Dhr. vd Starre vindt het vreemd dat de basissubsidie voor alle kernen gelijk is. Dit is voor de grotere kernen nadelig, omdat zij met groter volume en dus ook uitgaven zitten. Een basis + toeslag per inwoner zou een betere verdeelsleutel zijn. Het bestuur van de Stadsraad Oostburg beaamt dit en geeft aan dat deze regeling eens in de vier jaar (coalitie) bekeken wordt en heeft dit op de agenda staan om met de gemeente te overleggen.

 

 1. Mutaties bestuursleden, voordracht kandidaat bestuursleden

Aftredend is Lau Polfliet, Bob Dierkx bedankt hem voor zijn inzet en ondersteuning. De functie van penningmeester zal door Nicole Riemens worden voortgezet.

Er zijn op voorhand geen kandidaten aangemeld, tijdens de vergadering geen respons vanuit de zaal, maar na afloop heeft zich een nieuwe kandidaat Patrick de Smit gemeld. Hij zal worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

 1. Plannen van de Stadsraad Oostburg voor de toekomst

Allereerst gaan we de wijze waarop we nu bezig zijn voortzetten. De stadsraad neemt veelvuldig deel aan overleg betreffende een heel scala aan leefbaarheidsaspecten in de gemeente, in het bijzonder wanneer deze Oostburg betreffen. In overleg met Porthos aandacht voor de ouderenzorg. De eventuele wijziging in afvalinzameling naar centrale punten kan voor veel ouderen problematisch worden. De werkgroep Groen en Etalages continueren haar werkzaamheden en ook de leegstaande panden blijven onder de aandacht. In verband met het ontbreken van een Oranje Comité zal de stadsraad de organisatie hiervan wederom dit jaar initiëren.

Ter bevordering van de veiligheid is een geheel Oostburg bedekkend plan uitgewerkt voor Buurtpreventie d.m.v. Whatsapp groepen. Omstreeks Pasen zal dit plan geheel gerealiseerd zijn.

De stadsraad organiseert samen met de gemeente, inwoners en scholieren een zgn. opplusdag ter verbetering van de openbare ruimte. Inwoners worden opgeroepen om hiervoor ideeën aan te dragen. Ter bevordering van saamhorigheid wil de stadsraad in het kader van de Nationale Burendag, in verschillende delen van Oostburg activiteiten stimuleren, opgezet door groepen inwoners.

 

 1. Presentatie buurtbemiddeling

Een presentatie over wat buurtbemiddeling is en voor wie het bedoeld is, door coördinator Anja Rijlaarsdam. Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Sluis die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Het is een initiatief van de gemeente Sluis, woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de politie. Contactgegevens coördinator: 06-20260665  e-mail: buurtbemiddeling@gemeentesluis.nl  Anja richt een oproep tot de aanwezigen om zich te melden als Buurtbemiddelaar. Belangstellenden krijgen eerst een cursus voor dat zij aan de slag gaan.

Meer informatie: www.problemenmetjeburen.nl

 

 1. De inwoners van Oostburg aan het woord

Een ieder kan vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

 

 • Theo Ruyter: geeft aan veel overlast te ondervinden van verkeerd geparkeerde auto’s in het centrum, vooral op het Ledelplein waar hij woonachtig is. De auto’s parkeren op de voetgangerszone en staan op korte afstand van zijn raam met naar binnen schijnende lichten. Marcel de Paauw geeft aan dat nog niet alle voorzieningen klaar zijn en de juiste bebording en aanduidingen nog niet zijn aangebracht. Zodra de werkzaamheden op het Ledelplein zijn afgerond zal de bebording worden aangebracht. Er zal voorlichting worden gegeven over de veranderde situatie, vervolgens zal er gewaarschuwd worden en daarna zal er handhaving plaatsvinden en geverbaliseerd worden.

 

 • Rob de Witte: Heeft in de bijeenkomst van 17-10-2017 aandacht gevraagd voor de niet afgewerkte en naar zijn mening gevaarlijke splitsing Burg. Van Houtestraat/Langestraat.

Truus van den Boogaard geeft aan dat de toezegging vanuit de gemeente is gedaan, echter de stadsraad heeft geen invloed op de snelheid van uitvoering. De uitvoering zal zeer waarschijnlijk meegenomen worden bij het afwerken van alle restpunten van de herstructurering zoals bijv. ook het plaatsen van de bloembakken.

 

 • Ad Stoffels: De Kaas en Broodsedijk wordt door veel mensen gebruikt, zeker de hondenbezitters. Het ruimen van uitwerpselen is verplicht, extra afvalbakken in het midden is wenselijk. Het is er ’s avonds extreem donker en dat pleit voor extra verlichting. Actiepunt: AV01

 

 • Jaap Basting: Het pad en de groenstroken aan de oostzijde van de Poolster en tussen de Philipsweg staan geregeld onder water. Dit is niet alleen nu het geval, nu we een extreme natte winter hebben, maar het betreft hier naar zijn mening een slechte drainage Actiepunt: AV02

Onderhoudsmedewerkers rijden de groenstroken kapot, tevens is er aan dit pad totaal geen verlichting aangebracht, wat een onveilig gevoel geeft. Mogelijkheid bezien.  Actiepunt: AV03

 

 

 • Guus Langeraert: Allereerst een compliment voor de nieuwe plaats van het beeld van de Eenhoorn. Vanuit alle straten is hij goed zichtbaar. Geeft aan dat de duidelijkheid van de parkeervakken echt een probleem is en hij zelf ook dikwijls niet weet of hij nu wel of niet goed geparkeerd staat. Marcel de Paauw geeft aan, dat parkeren alleen is toegestaan in de vakken die voorzien zijn van een blauwe band en een kleine P in de bestrating. Om met name de zichtbaarheid van de blauwe band te vergroten zullen de blauwe klinkers in een rollaag gelegd worden waardoor er een blauwe band van 20 cm breedte ontstaat.

 

 • Dhr vd Starre: is van mening dat er te weinig verkeer in de blauwe zone via de Markt gaat, omdat automobilisten door een bord “doorgaand verkeer” via de “badkuiproute” gestuurd worden en niet over de markt komen. Tevens vindt hij dat de maximale parkeertijd van 2 uur te lang is voor een goede doorstroming. In de daarop volgende discussie blijkt dat niet iedereen het daar mee eens is, auto’s zijn te gast in dit gebied.

 

 • Enny de Bruyn: De verlichting in het fietstunneltje nabij de Maaidijk richting Groede is erg slecht. De fietstunnel richting Zuidzande is een voorbeeld. Kan hier eens naar gekeken worden. Wethouder Chris van de Vijver zal dit doorgeven.

 

 • Kees Legrand: Per mail – Vraagt aandacht voor de duivenoverlast in de Burchtstraat. Marieke Tur geeft een laatste update hierover: Op zondag 11 februari zijn de overkappingen door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt. Dit zal in opdracht van de ondernemers 4x per jaar gebeuren. Er moet echter wel iets aan de duiven gebeuren anders is het vergeefse moeite en geldverspilling. Chris van de Vijver gaat bezien of dit mogelijk is. Tevens zullen er op de panden waar dit nog niet is gebeurd zgn. duivenpennen moeten worden geplaatst. Alleen als alle betrokken partijen de bereidheid hebben om hierin samen te werken kan deze problematiek opgelost worden.

 

 • Ad Stoffels: Geeft aan dat er van de nieuwe bestrating veel stenen los komen, waardoor breuk optreed. Het zijn weliswaar gebakken klinkers, maar doordat er te weinig zand tussenzit komen er toch beschadigingen. Wordt opgenomen met de verantwoordelijke gemeentelijke instantie.

 

 • Sjaak Oubrie: Iedereen is verheugd dat het bruggetje over het Groote Gat weer hersteld is, maar het wandelen van het rondje is haast niet mogelijk omdat de toegangspaadjes door de weilanden niet gemarkeerd en erg drassig zijn. Bob antwoordt dat het natuurgebied het Grote Gat inclusief brug wordt beheerd door het Zeeuws Landschap. Stadsraad zal contact hierover opnemen met deze organisatie.

 

 1. Sluiting

De voorzitter sluit om 21.25 uur de Algemene Vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt hen uit nog wat na te praten onder genot van een drankje.

 

Secretarieel verslag 2017 

In 2016 heeft het bestuur van de stadsraad Oostburg besloten alle activiteiten te stoppen en het bestuur te ontbinden. Een interim-bestuur bestaande uit Ronny Rammeloo, Ko van de Bosse en Lau Polfliet handelden de lopende zaken af. Voorafgaand aan het kernbezoek van B en W aan Oostburg op 24 januari 2017, werd d.m.v. een enquête gevraagd aan de inwoners of zij interesse hadden om zitting te nemen in de stadsraad Oostburg. Enkele inwoners hebben zich naar aanleiding van deze enquête gemeld en tijdens het kernbezoek kwam daar nog een aantal bij. Deze groep kwam bijeen onder leiding van Michelle Witte op 9 februari en na ampel beraad werd het nieuwe stichtingsbestuur geformeerd, bestaande uit Bob Dierkx, Ko van de Bosse, Paul Timmers, Lau Polfliet, Astrid Esser, Rixta de Bode, Alexander van Waesberghe en Evert Hermans. De interim bestuurders Lau Polfliet, Ko van de Bosse, versterkt met Bob Dierkx vormden het dagelijks bestuur. Marieke Tur, die in de interim periode de werkgroep Groen was blijven leiden, trad enkele dagen later eveneens tot de nieuwe stadsraad toe, zodat die in totaal uit negen personen bestond. In maart ging de nieuwe Stadsraad Oostburg aan de slag.

Naast de oriëntatie van het nieuwe bestuur op taken en verantwoordelijkheden dienden ook allerlei zaken te worden geregeld, zoals taakverdeling, opstelling huishoudelijk reglement, het vernieuwen van de website en facebookpagina, ontwerpen van briefpapier met nieuw logo, etc.

Bovendien was in Oostburg ook het Oranje Comité enige jaren geleden ter ziele gegaan en Koningsdag naderde rap. De nieuwe stadsraad stelde een tijdelijke werkgroep “Koningsdag” in, bestaande uit leden van de stadsraad aangevuld met aangemelde vrijwilligers. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring van de nog aanwezige interim bestuurders Ko en Lau. Deze werkgroep heeft er de schouders onder gezet, zodat 27 april Koningsdag in Oostburg een feestelijke gebeurtenis werd vooral voor de kinderen.

In augustus gaf Rixta de Bode aan de werkzaamheden van de stadsraad niet langer meer te kunnen combineren met haar overige bezigheden en in oktober heeft ook Astrid Esser besloten de stadsraad te verlaten. De vacatures werden gelukkig vrijwel direct opgevuld met twee nieuwe bestuursleden: Nicole Riemens en Truus van den Boogaard. Truus heeft inmiddels het secretariaat overgenomen van Ko van de Bosse.

In 2017 kwam de stadsraad negen maal bijeen Naast de bestuursvergaderingen namen leden van de stadsraad in wisselende samenstelling deel aan tal van bijeenkomsten die betrekking hadden op de leefbaarheid in de kern Oostburg en het welzijn van haar inwoners. Denk daarbij aan openbaar vervoer, verkeersveiligheid, wonen en werken, openbare ruimte, ouderen- en jeugdzorg, etc.

De Werkgroep Groen heeft het fietsenplan gecontinueerd evenals de aankleding met kunst van de leegstaande winkelpanden ter verfraaiing van het centrum.

In samenwerking met JOTA zijn in de zomermaanden een aantal open-air filmavonden georganiseerd.

Ter bevordering van de veiligheid in onze kern heeft de stadsraad een start gemaakt met het opzetten van Whatsapp buurtpreventiegroepen naast de al bestaande Melkweg groep. Er zijn nu drie groepen actief te weten; Melkweg, Zuidwal en Poolster. Er zullen nog twee groepen volgen, waarna geheel Oostburg “aangesloten” is. Bij de invalswegen worden Whatsapp Buurtpreventie borden geplaatst, wat hopelijk een ontmoedigend effect zal hebben op onverlaten.

Op 17 oktober 2017 heeft de nieuwe Stadsraad Oostburg zich voorgesteld aan de inwoners van Oostburg. Er was een zeer ruime opkomst en het publiek maakte enthousiast gebruik van de mogelijkheid over diverse onderwerpen vragen te stellen en te discussiëren Op niet alle vragen kon meteen een passend antwoord gegeven worden, maar het nut van de Stadsraad; een schakel van de burger naar de overheid bleek overduidelijk. Gevoed met de inbreng van de aanwezigen ging de stadsraad, intussen beter wegwijs geworden binnen de gemeentelijke organisatie, voortvarend aan de slag om knelpunten en teleurstellingen op te pakken. Meldingen, vragen en klachten worden op een zorgvuldige wijze bijgehouden op een actiepuntenlijst en de betrokken inwoner wordt duidelijk geïnformeerd over de afdoening. Door ambtelijke procedures kan een antwoord wat tijd kosten en het is niet altijd positief, maar iedereen krijgt antwoord. Waar mogelijk helpen we inwoners met een hun problemen het juiste traject te bewandelen,

Steeds vaker weten de inwoners ons te vinden en wij hopen dat zij ons blijven bestoken met vragen, suggesties, ideeën en klachten. Maar ook met helpende handen bij het organiseren van activiteiten. Maar wil de Stadsraad Oostburg naar behoren blijven functioneren dan is het ook nodig dat zich inwoners aanmelden die een deel van hun tijd en energie willen besteden aan het helpen van hun medemensen. Dat kan als vrijwilliger bij activiteiten, in een werkgroep, maar ook door aanmelding als kandidaat bestuurslid.