Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering – 11 februari 2019

  1. Opening

De voorzitter Bob Dierkx opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De planning van de Algemene vergadering was oorspronkelijk op 18 februari 2019, maar omdat het kernbezoek van Burgemeester en Wethouders aan Oostburg al op 11 februari was vastgesteld, is besloten tot een gezamenlijke bijeenkomst. Het zal iets anders lopen dan te doen gebruikelijk, maar er is voldoende ruimte om uw onderwerpen te bespreken.

 

  1. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter deelt mede dat Ko van de Bosse en Marieke Tur niet aanwezig zijn. Er zijn geen stukken binnengekomen. Bob geeft een korte samenvatting van de punten die zojuist behandeld zijn in de voorbespreking met het College van Burgemeester en Wethouders.

 

  1. Verslag Jaarlijkse Algemene Vergadering 12-02-2018

Dit verslag ligt bij de tafel van de Stadsraad in de zaal ter inzage.

 

  1. Jaarverslag secretaris

Secretaris, Truus van den Boogaard leest het jaarverslag voor. Het secretarieel jaarverslag is ook na te lezen op de website.

 

  1. Financieel jaarverslag

Penningmeester Nicole Riemens geeft aan dat het financieel jaarverslag over 2018 op verzoek na de vergadering kan worden bekeken dit omwille van de tijd. De begrotingen Stadsraad, Koningsdag en Leefbaarheid activiteiten voor 2019 zijn doorgesproken.

  1. Kascommissie

Deze bestaat uit Dhr. Leo Fokke en Mw. Ilonka Boogaard. Zij hebben de financiële stukken en bankafschriften gecontroleerd en in orde bevonden. Alles zag er keurig uit, verzoekt tot het geven van decharge. De Kascommissie adviseert om de niet rendabele spaarrekening op te heffen.

  1. Benoemen nieuwe lid kascommissie

Leo Fokke treedt af, Ilonka Boogaard blijft aan. Op een oproep aan de aanwezigen voor een nieuw lid van de kascommissie werd door Maureen de Rijcke positief gereageerd.

 

  1. Mutaties bestuursleden, voordracht kandidaat-bestuursleden

Bob Dierikx treedt af als voorzitter, hij is bereid om nog enige tijd als algemeen bestuurslid aan te blijven. Het voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door de vice-voorzitter Patrick de Smit. Patrick bedankt Bob voor zijn inzet en bijdragen de afgelopen twee jaar. Na afloop van de vergadering heeft zich een nieuwe kandidaat bestuurslid aangemeld, te weten Christa Akster. Zij wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

  1. Sluiting bestuurlijke gedeelte

De voorzitter sluit het bestuurlijke gedeelte van de Algemene Vergadering af en geeft het woord over aan Burgemeester Marga Vermue. Wethouder Chris van de Vijver spreekt de resultaten van de enquête door en Eric van den Heuvel (parkeerbeheer) geeft nog een presentatie over parkeren. De uitleg over het verschil tussen Parkeerzones en Blauwe zones maakt veel los.

Hierna wordt verplaatst naar de RABO zaal waar iedereen in een informele setting in gesprek kan gaan aan de thema tafels onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Secretarieel verslag 2018

Tijdens de algemene vergadering 2018 werd afscheid genomen van Lau Polfliet, Nicole Riemens nam de functie van penningmeester over. Na afloop meldde zich een nieuwe kandidaat bestuurslid Patrick de Smit, hij is inmiddels toegetreden.

Het politiek einddebat in maart met de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Zwincollege was druk bezocht en leverde pittige discussies op. Er is helaas nog steeds geen Oranje Comité in Oostburg, daarom heeft de Stadsraad ook in 2018 de organisatie van Koningsdag op zich genomen. 27 april was een zeer zonnige en gezellige dag, niet alleen voor de kinderen, muziek klonk over de markt en de terrassen zaten vol.

De Whatsapp buurtpreventie groepen zijn afgerond en de kern Oostburg heeft nu volledige dekking. Voor nieuwe bewoners is een welkomstbrief opgesteld waarin wij de stadsraad presenteren met informatie hoe zij ons kunnen bereiken en een stukje geschiedenis van Oostburg. Deze brief en de informatie over de Whatsapp groepen wordt aan hen verstrekt bij inschrijving in de gemeente.

De facebookpagina groeide enorm en telt momenteel bijna 600 volgers, wij merken dat de informatie die wij delen gewaardeerd wordt en ook via persoonlijke berichten weet men ons te vinden.

De Werkgroep Groen heeft weer gezorgd voor de vrolijke gekleurde fietsen met bloemen in Oostburg. Maar een oproep voor versterking van de groengroep heeft helaas geen kandidaten opgeleverd, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de fietsen niet meer in het straatbeeld zullen terugkeren in 2019. Wel is er nog steeds voldoende aanbod van lokale kunstenaars die exposeren in de etalages van leegstaande winkelpanden. Er is continue aandacht voor de openbare ruimte, zwerfvuil en verpauperde panden zijn geen visitekaartje voor Oostburg.

In samenwerking met JOTA zijn in de zomermaanden een aantal open-air filmavonden georganiseerd.

Er is een inventarisatie gemaakt over de beschikbare AED’s in Oostburg.

In 2018 kwam de stadsraad acht maal bijeen. Naast de bestuursvergaderingen namen leden van de stadsraad in wisselende samenstelling deel aan tal van bijeenkomsten die betrekking hadden op de leefbaarheid in de kern Oostburg en het welzijn van haar inwoners. Denk daarbij aan openbaar vervoer, verkeersveiligheid, wonen en werken, openbare ruimte, ouderen- en jeugdzorg, etc. Steeds vaker weten de inwoners ons te vinden en wij hopen dat zij ons blijven bestoken met vragen, suggesties, ideeën en klachten.

Ook in 2019 zullen wij ons inzetten voor een leefbaar Oostburg en willen wij ook een aantal evenementen organiseren zoals: een kennismaking dag voor iedereen met alle sport- en ontspanningsverenigingen in Oostburg, 2x een wandeling door historisch Oostburg met een gids en bezoek aan de watertoren, 2x cursus Reanimatie en gebruik AED’s. Een nieuwe optie voor de vertoning van een openlucht film wordt onderzocht. In samenwerking met JOTA zal een culturele markt georganiseerd worden door nieuwe inwoners met muziek, dans, hapjes uit het land van herkomst.

Een vol programma waar wij ons voor gaan inzetten. Maar wil de Stadsraad Oostburg naar behoren blijven functioneren dan is het ook nodig dat zich inwoners aanmelden die een deel van hun tijd en energie willen besteden aan de leefbaarheid van hun woonplaats. Dat kan als hulp bij activiteiten, deel uitmaken van een werkgroep, maar ook door aanmelding als kandidaat bestuurslid.