Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevens Bescherming – AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u alle informatie over deze verordening vinden.

Stichting Stadsraad Oostburg
De Stadsraad Oostburg (2007) is een onafhankelijke en niet-politieke stichting en heeft als doel het handhaven en waar mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau binnen de kern Oostburg, waarbij de leefbaarheid onder de inwoners, het woon- en leef genot, en de woonaantrekkelijkheid, steeds voorop staat.
Tevens is de Stadsraad een platform voor meningsvorming en inbreng in het beleid van Gemeente Sluis. De Stadsraad Oostburg wil niet alleen praten, maar vooral ook doen.

Contactgegevens
Stichting Stadsraad Oostburg; Poolster 79, 4501 GP Oostburg. KvK 22064316
http: www.stadsraadoostburg.nl
E-mail: info@stadsraadoostburg.nl
Tel: 06-42832789.

Stichting Stadsraad Oostburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw Truus van den Boogaard is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Zij is bereikbaar via info@stadsraadoostburg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Stadsraad Oostburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en Achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadsraadoostburg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Stadsraad Oostburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het behandelen van uw vragen en opmerkingen binnen de taak van Stadsraad Oostburg
– Het doorsturen van uw vragen naar de verantwoordelijke ambtenaar bij Gemeente Sluis
– U aan te melden bij de coördinator buurt WhatsApp voor het opnemen in de buurtgroep
– U te informeren via print, email of sociale media over
• het verloop en de status van uw vragen
• over actualiteiten en nieuws namens Gemeente Sluis
• over onze diensten, producten, nieuwbrieven etc.
U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Stadsraad Oostburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Stadsraad Oostburg) tussen zit.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Stadsraad Oostburg verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden tenzij:
• wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak
• U hier specifieke toestemming voor gegeven heeft.

Website
Van de bezoekers van de website van Stichting Stadsraad Oostburg worden door Stadsraad
Oostburg geen bezoekgegevens bijgehouden.
De bezoekgegevens zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek alsmede de gegevens die uw browser meestuurt, worden bijgehouden door Google Analytics. Stadsraad Oostburg maakt hier geen gebruik van.
Stadsraad Oostburg heeft Google geen toestemming gegeven om de gegevens die via de website verkregen zijn te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Stadsraad Oostburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. – – In geval van een publiek rechterlijke taak voor Stadsraad Oostburg is dit realisatie + 2 jaar.
– In geval van uw inzet als bestuurder of vrijwilliger: einde inzet + 2 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Stadsraad Oostburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beeld en geluidsopnamen
Stadsraad Oostburg behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.
Stadsraad Oostburg gebruikt ook beeldmateriaal dat door leden van de Stadsraad Oostburg en anderen gemaakt is.
Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Stichting Stadsraad Oostburg is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Stichting Stadsraad Oostburg gebruikt kunnen worden.
Deze foto’s zijn voor niet-commerciële doeleinden en mogen nimmer zonder toestemming van Stadsraad Oostburg en de betrokkenen door derden worden gebruikt.
Voor toestemming tot gebruik kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Stadsraad Oostburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stadsraadoostburg.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Stadsraad Oostburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stadsraad Oostburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contact op met ons via info@stadsraadoostburg.nl.

Stichting Stadsraad Oostburg Privacy Verklaring – versie 2 21-03-2019